Tải tài liệu học tiếng Trung miễn phí
Tải tài liệu học tiếng Nhật miễn phíLớp học tiếng Nhật ở Hà Nội

Học tiếng Hàn cơ bản: Số đếm thuần hàn và số đếm hán Hàn

Cập nhật: 07/03/2019
Lượt xem: 8031

Học tiếng Hàn cơ bản: Số đếm thuần hàn và số đếm hán Hàn


học tiếng hàn

Khóa học Tiếng Nhật cấp tốc ở Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Phòng..Trong tiếng Hàn, có 2 loại số đếm là số thuần Hàn. Hai loại số đếm này khác nhau và cũng có cách sử dụng khác nhau, rất dễ gây nhầm lẫn cho người học. Người học tiếng Hàn cần thuộc và hiểu cách dùng của mỗi loại để vận dụng đúng hoàn cảnh, đúng ngữ pháp.Vậy cách dùng số đếm thuần Hàn và số đếm hán Hàn như thế nào? Cùng tìm hiểu nhé!
 

Phân biệt Số đếm thuần Hàn và Số đếm Hán Hàn

 
Số đếm Hán Hàn

Số đếm Hán Hàn thường biểu thị một số lượng đã được định sẵn nên được dùng khi biểu hiện ngày, tháng, năm, địa chỉ ,số điện thoại ,số phòng ,giá cả, nói phút trong khi nói thời gian và khi đếm các số lượng
0: 영,
0 (공)
1 일 il
2 이 ee
3 삼  sam
4 사  sa  
5 오  o
6 육yuk
7 칠chil
8 팔pal  
9 구ku
10 십sip
 
11 십일 sip-il
12 십이sip-ee
13 십삼 sip-sam
14 십사sip-sa  
15 십오sip-o
16 십육 sim-yuk  
17 십칠  sip-chil  
18 십팔  sip pal  
19 십구 sip-ku  
20 이십 ee-sip

30 삼십 sam-sip  
40 사십 sa-sip  
50 오십  o-sip
60 육십  yuk-sip
70 칠십  chil-sip
80 팔십 pal-sip
90 구십  Ku-sip
100 백 baek

200 이백 ee-baek
1,000 천 cheon
10,000 만 man
100,000 십만 sip-man
1,000,000 백만 baek-man
100,000,000 억 eok

-Số tiền:  Đơn vị đếm tiền 달러: USD , : đồng , : won
 
+ 이것은 얼마예요?
/igeos-eun eolmayeyo?/
 Cái này bao nhiêu tiền?
-이것은 삼십만동이에요
/igeos-eun samsipmandong-ieyo/
Cái này 350.000 đồng
- 이것은 천달러예요
/ igeos-eun cheondalleoyeyo/
Cái này 1000 USD
-이것은 구백원이에요
igeos-eun kubeak-won-ieyo
Cái này 900 won
 
-Ngày- tháng- năm:  년: năm, 월: tháng, 일: ngày, 요일: thứ
 
오늘이  몇월 며칠입니까?  Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?
 
오늘은 10월 18일입니다. Hôm nay là ngày 18 tháng 10
 
오늘 무슨 요일입니까?   Hôm nay là thứ mấy ạ?
 
Chú ý: tháng 6 được viết,nói là:유월, tháng 10:시월
 
Ngày mấy không viết là 몇일 mà được viết thành 며칠)
개월: số tháng
12 개월입니다. Là 12 tháng ạ.
 
+ 전화번호: số điện thoại
 
 전화번호가 몇번입니까? Số điện thoại của bạn là số mấy?
 
전화번호는 공일육사구의 이삼오의 오팔삼입니다  số điện thoại của tôi là 01649-235-583
 
Chú ý khi đọc số điện thoại khoảng cách giữa các số được viết의 nhưng khi đọc thì đọc là에
 
+Số tầng, số phòng
 
Mấy: 몇
 
Tầng: 층 => tầng mấy: 몇 층
 
Phòng: 호=> phòng mấy:몇 호
 
방이 어디입이까?Phòng của bạn ở đâu?
 
방이 몇층 몇호입니까? Phòng bạn là tầng mấy phòng số mấy?
 
제 방은 21층 2150호입니다.Phòng của tôi ở phòng số 2150 tầng 21.

 
 

Số đếm thuần Hàn


Số đếm thuần Hàn nhìn chung cho cảm giác như số lượng đếm cho từng cái một nên chủ yếu được dùng khi nói về số lượng nhỏ và dùng trong các trường hợp đặc biệt như khi nói về tuổi,  giờ và giây trong khi nói về thời gian.
 
0 (공)
1 일 (하나) (hana)
2 이 (둘)  (tul)
3 삼 (셋) (set)
4 사 (넷)  (net)
5 오 (다섯)  (taseot)
6 육 (여섯) (yeoseot)
7 칠 (일곱) (ilgop)
8 팔 (여덟) (yeodeol)
9 구 (아홉) (ahop)
10 십 (열) (yeol)
 
11 십일 (열하나) (yol-hana)
12 십이 (열둘) (yeol-tul)
13 십삼 (열셋) (yeol-set)
14 십사 (열넷) (yeol-net)
15 십오 (열다섯) (yeol-taseot)
16 십육 (열여섯) (yeol-yeoseot)
17 십칠 (열일곱) (yeol-ilkop)
18 십팔 (열여덟) (yeol-yeodeol)
19 십구 (열아홉) yeol-ahop)
20 이십 (스물) (seumul)
30 삼십 (서른) (seoreun)
40 사십 (마흔) (maheun)
50 오십 (쉰) (shwin)
60 육십 (예순) (yesun)
70 칠십 (이른)  (ireun)
80 팔십 (여든) (yeodeun)
90 구십 (아흔) (aheun)
 
Chú ý:các số 100 trở đi quay về dùng số hán hàn
 
Chú ý: các số 하나 (1), 둘 (2), 셋 (3), 넷 (4), 스물 (20)  khi kết hợp với các danh từ chỉ số đêm như 살 (tuổi), 시 ( giờ), 마리 (con vật), 사람/ 명 (người), 개 (cái), 병 (bình), 장 (trang)....thì các số đó bị chuyển thành한, 두, 세, 네, 스무.
 
하나 (1)
 
둘 (2)
 
셋 (3)
 
넷 (4)
 
스물 (20)
 
살 (tuổi)
 
시 ( giờ)
 
마리 (con vật)
 
사람/명 (người)
 
개 (cái)
 
병 (bình)
 
대 (chiếc)
 
장 (trang)
 
권 (quyển)
 
+ Nói về giờ
 
mấy몇
 
giờ시  => Mấy giờ몇 시
 
phút 분
 
30분= 반( rưỡi)
 
지금 몇 시예요? Bây giờ là mấy giờ?
 
한시 삼십분입니다1h30 phút :
 
한시 반입니다 1 rưỡi
 
Chú ý: trong tiếng hàn người ta thường nói giờ hàn phút hán (tức là giờ thì dùng số thuần hàn, phút thì dùng số hán hàn)
 
+ Nói về tuổi
 
Mấy몇
 
Tuổi 살 =>Mấy tuổi 몇살
 
올해 몇 살입니까? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi?
 
올해 스무 살입니다. Năm nay tôi 20 tuổi

 
số đếm thuần hàn và số đếm hán hàn
 
Chú ý:
Trên thực tế, trong tiếng Hàn mặc dù có nhiều trường hợp phân biệt sử dụng rõ rệt giữa số đếm Hán Hàn và số đếm thuần Hàn, tuy nhiên do số từ lại được sử dụng với các danh từ đơn vị chỉ số lượng nên khi sử dụng cần chú ý đến các danh từ này.

 Đặc biệt khi sử dụng cùng với danh từ đơn vị chỉ số lượng thì thông thường với số lượng nhỏ dùng số đếm thuần Hàn, với số lượng lớn dùng số đếm Hán Hàn. Ngoài ra, khi danh từ chỉ đơn vị là từ Hán Hàn thì dùng số đếm Hán Hàn, còn danh từ chỉ đơn vị là từ thuần Hàn thì dùng với số đếm thuần Hàn.
 
 
Hy vọng qua bài viết này các bạn đã biết cách phân biệt cách dùng chính xác 2 loại số đếm thuần Hàn và hán Hàn. Chúc cách bạn học tiếng Hàn thật tốt!

XEM THÊM:


>>> 99 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Hàn

>>> Học bảng chữ cái Hangul đơn giản và nhanh gọn

>>>Ngữ pháp tiếng Hàn : Định ngữ hóa và danh từ hóa trong tiếng Hàn

 
Cùng Download tài liệu học Tiếng Nhật miễn phí tại Kokono!

  • Khách hàng 1
  • Công ty Honda
  • Khách hàng 12
  • Trường Waseda Keifuku
  • Khách hàng 2
  • Khách hàng 4
  • Khách hàng 5
  • Khách hàng 6